Pomoc Misjom

Chrześcijańskie Misje organizowane do Krajów Trzeciego Świata są jednym z podstawowych zadań Kościoła Katolickiego. Misjonarze niosą ze sobą Słowo Boże i nauczają o wierze w Boga tam, gdzie nie dotarły jeszcze nauki Kościoła. Choć działalność misyjna kojarzy się głównie z głoszeniem przez kapłanów-misjonarzy i siostry-misjonarki Ewangelii, to jej ideą jest również ogromna pomoc charytatywna, materialna i sanitarna niesiona przez Ludzi Dobrej Woli i pełnych wiary w Boga. Misje wspierają także świeccy Wolontariusze, którzy angażują się całym sercem w niesienie pomocy.

Miejsca, w których przebywają Misjonarze to często rejony dotknięte klęskami żywiołowymi, chorobami czy klimatem niesprzyjającym prawidłowemu rozwojowi życia. Dlatego poszukiwana jest wszelka dostępna pomoc finansowa czy materialna. Afryka kryje w sobie regiony gdzie podstawowa opieka medyczna jest często niemożliwa, a umieralność wśród dzieci i osób starszych stale wzrasta. Największe międzynarodowe organizacje charytatywne stale udowadniają jak trudne jest życie w Krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do wody pitnej jest czasem niemożliwy. Podstawowa edukacja w tych krajach jest ograniczona, a głównie dzięki Misjonarzom oraz licznym organizacjom społecznym jest prowadzona choć w minimalnym zakresie.

Przejęci losami Misjonarzy trwających w modlitwie o lepsze życie dla najbardziej potrzebujących postanowiliśmy założyć nasze Stowarzyszenie. 21.12.2016 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód zarejestrował Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio”, którego celem jest wsparcie Księży Misjonarzy oraz Sióstr Misjonarek przebywających na Misjach oraz realizacja projektów charytatywnych w najuboższych rejonach świata.

Naszą Misją jest również szerzenie wiedzy na temat szlachetnej działalności wszystkich Misjonarzy, pokazywanie problemów, z jakimi spotykają się na co dzień, zbliżenie się i poznanie innych kultur oraz zrozumienie i nagrodzenie trudów, które pokonują.

Za wszelką pomoc oraz przekazane ofiary Serdeczne Bóg Zapłać.

Współzałożyciel Stowarzyszenia
Ks. Andrzej Jaczewski